Mẫu đơn xin thoát khỏi hộ nghèo

Luật sư ly hôn

Trong khi có rất nghiều hộ nghèo chỉ muốn "nghèo nữa, nghèo mãi", thì đâu đó, vẫn có những tấm gương hàng ngày vẫn phấn đấu, vẫn l...

Đánh giá

Rated 4.3/5 based on 9 votes
Tư vấn trả phí

Trong khi có rất nghiều hộ nghèo chỉ muốn "nghèo nữa, nghèo mãi", thì đâu đó, vẫn có những tấm gương hàng ngày vẫn phấn đấu, vẫn lỗ lực để thoát khỏi cảnh "nghèo". Chính vì vậy, hôm nay,  Dontu.net xin gửi đến bạn mẫu đơn xin thoát khỏi hộ nghèo mới nhất 2019.


Căn cứ pháp lý
  • Thông tư 17/2016/TT-BLĐTBXH
  • Nghị định 56/2017/NĐ-CP
Nội dung tư vấn

1. Cách thức thực hiện

Bước 1: Hộ gia đình trên địa bàn thuộc danh sách hộ nghèo, do địa phương quản lý, có giấy đề nghị xét duyệt hộ nghèo thoát hộ cận nghèo đề nghị trưởng thôn xét duyệt và nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến UBND cấp xã/ phường để được xét duyệt, xử lý.
Bước 2: UBND cấp xã chỉ đạo Ban giảm hộ nghèo tổ chức thẩm định theo quy trình rà soát hộ gia đình có khả năng thoát nghèo, thoát cận nghèo theo quy định của pháp luật ; báo cáo kết quả thẩm định và trình Chủ tịch UBND cấp xã công nhận thoát hộ nghèo, hộ cận nghèo.

2. Hồ sơ

a, Thành phần hồ sơ bao gồm: Giấy đề nghị thoát nghèo, thoát cận nghèo.

b, Hình thức


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------


GIẤY ĐỀ NGHỊ XÉT DUYỆT THOÁT NGHÈO, THOÁT CẬN NGHÈO


Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn …………………………..

Họ và tên: ..................................................................................., Giới tính: □ Nam, □ Nữ
Số định danh cá nhân: ………………………………….………………………………………
Sinh ngày............. tháng .......... năm ............,       Dân tộc: ...........
Số CMTND: ................................................. Ngày cấp: ...../...../20...... Nơi cấp: .............
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .....................................................................................
Chỗ ở hiện tại: .................................................................................................................
Là hộ nghèo □ hộ cận nghèo □ từ năm ………… đến năm ………
Thông tin các thành viên của hộ:
Số TT
Họ và tên
Quan hệ với chủ hộ
(Vợ, chồng, con...)
Nghề nghiệp
010203


Lý do đề nghị xét duyệt thoát nghèo, thoát cận nghèo: ....................................................................
...........................................................................................................................................................

Xác nhận của trưởng thôn:
(Xác minh thông tin về hộ gia đình, đề xuất UBND xã/phường/thị trấn tiếp nhận, xử lý)
..........., ngày ...... tháng ...... năm 20....
Người viết đơn
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Xác nhận của UBND cấp xã/phường/thị trấn:
(Tiếp nhận, xử lý đề nghị)


TM. UBND xã/phường/thị trấn …....................
(Ký tên và đóng dấu)


Lưu ý:
  • Nội dung khai báo phải minh bạch, chính xác
  • Giấy tờ cần chuẩn bị đầy đủ

Khuyến nghị
  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư  tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay


Tư vấn trả phí

Chia sẻ cho bạn bè

Tư vấn trả phí

Bình luận

Sponsor