MẪU GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

Luật sư ly hôn

Thủ tục xin xác nhận tình trạng hôn nhân ................................................... ....................

Đánh giá

Rated 4.3/5 based on 9 votes
Tư vấn trả phí


Thủ tục xin xác nhận tình trạng hôn nhân
...................................................
...................................................
............................................... (1)

Số:...../UBND- XNTTHN
 
                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        
                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                               
 


                     ....................., ngày.....tháng.....năm............


GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN   .................................................. (1)


Xét đề nghị của ông/bà(2):............................................................................................................... ,
về việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho(3) ...........................................................................
XÁC NHẬN:
Họ, chữ đệm, tên:..................................................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:..........................................................................................................................
Giới tính:................................ Dân tộc:................................. Quốc tịch:..............................................
Giấy tờ tùy thân:....................................................................................................................................
Nơi cư trú: ............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Trong thời gian cư trú tại.......................................................................................................................
.........................................từ ngày......tháng.........năm................., đến ngày........tháng.........năm.........
Tình trạng hôn nhân:..............................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Giấy này có giá trị sử dụng trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày cấp, được sử dụng để:.......................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

NGƯỜI KÝ GIẤY XÁC NHẬN

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)


...........................................

                                                                    Chú thích:
(1) Ghi tên cơ quan cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; nếu là Ủy ban nhân dân cấp xã thì ghi đủ 03 cấp hành chính (xã, huyện, tỉnh); nếu là Cơ quan đại diện thì ghi rõ tên cơ quan đại diện và tên nước có trụ sở Cơ quan đại diện.
Ví dụ: Tỉnh Thanh Hoá
           Thành phố Thanh Hoá
           UBND phường Lam Sơn
Hoặc: Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ;
          Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản
(2) Ghi tên, chức danh của cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ tham mưu giải quyết;
(3) Ghi rõ họ, chữ đệm, tên của người được cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Cùng theo dõi album "Chia sẻ kinh nghiệm" của Đơntừ.net nhé!


Tư vấn trả phí

Chia sẻ cho bạn bè

Tư vấn trả phí

Bình luận

Sponsor