Chủ Nhật, 21 tháng 8, 2016

MẪU GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

Từ khóa


Thủ tục xin xác nhận tình trạng hôn nhân
...................................................
...................................................
............................................... (1)

Số:...../UBND- XNTTHN
 
                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        
                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                               
 


                     ....................., ngày.....tháng.....năm............


GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN   .................................................. (1)


Xét đề nghị của ông/bà(2):............................................................................................................... ,
về việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho(3) ...........................................................................
XÁC NHẬN:
Họ, chữ đệm, tên:..................................................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:..........................................................................................................................
Giới tính:................................ Dân tộc:................................. Quốc tịch:..............................................
Giấy tờ tùy thân:....................................................................................................................................
Nơi cư trú: ............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Trong thời gian cư trú tại.......................................................................................................................
.........................................từ ngày......tháng.........năm................., đến ngày........tháng.........năm.........
Tình trạng hôn nhân:..............................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Giấy này có giá trị sử dụng trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày cấp, được sử dụng để:.......................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

NGƯỜI KÝ GIẤY XÁC NHẬN

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)


...........................................

                                                                    Chú thích:
(1) Ghi tên cơ quan cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; nếu là Ủy ban nhân dân cấp xã thì ghi đủ 03 cấp hành chính (xã, huyện, tỉnh); nếu là Cơ quan đại diện thì ghi rõ tên cơ quan đại diện và tên nước có trụ sở Cơ quan đại diện.
Ví dụ: Tỉnh Thanh Hoá
           Thành phố Thanh Hoá
           UBND phường Lam Sơn
Hoặc: Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ;
          Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản
(2) Ghi tên, chức danh của cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ tham mưu giải quyết;
(3) Ghi rõ họ, chữ đệm, tên của người được cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Cùng theo dõi album "Chia sẻ kinh nghiệm" của Đơntừ.net nhé!

Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá

Bài liên quan